02 EYLÜL 2013
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI
VAKIF SENEDİ
BAŞLANGIÇ

Bu vakıf, Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKFIN ADI
Madde 1- Vakfın adı, “TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI” dır. Vakfın kısaltılmış adı “TÜGVA” dır.
İşbu bu resmi senette sadece “vakıf” denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2- Vakfın merkezi, İstanbul İli, Başakşehir ilçesinde olup, adresi Kayabaşı Mah. G-5 Cad. No:63-64-66 Kayaşehir AVM’dir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ
MADDE 3- Hızla değişen ve dönüşen dünyada, Milleti ile bütünleşmiş bir Devlet anlayışı içinde, adalet, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu köklü bir medeniyet mirasına sahip büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek gayesiyle; millet olmanın gereği olan manevi ve milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, medeniyet şuurumuza sahip, fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi, çağın gereklerini iyi okuyabilen, toplumumuza ve insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak suretiyle ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi için çaba sarf etmek; ülke ve dünya sorunlarını yakından takip ederek gerekli fikri ve toplumsal çalışmalar yapmak; bu çerçevede tüm ülke çapında; eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve bu konularda manevi, maddi, her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ 
Madde 4- Vakfın gayesini gerçekleştirmek maksadıyla yapacağı faaliyetler şunlardır:

 1. a) Tek başına veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yurtiçinde veya yurtdışında, gençliğin bedeni, ilmi, fikrî ve ahlâkî gelişimine yönelik bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal amaçlı faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri açık ve kapalı yer toplantıları ve faaliyetleri tertip, organize ve teşvik etmek, bunlara iştirak etmek, bu faaliyetlere ve katılımcılara mali, ayni veya nakdi katkı ve destek sağlamak,
 2. b) Yurtdışında benzer gaye ile kurulmuş ve kurulacak sivil toplum kuruluşları, uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, üst kuruluşlara kurucu üye veya üye olmak,
 3. c) Yurtiçinde veya yurtdışında okul öncesi, ilk, orta, yükseköğrenim, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim seviyesindeki öğrencilere, her türlü akademik ve bilimsel araştırma ve çalışma yapanlara karşılıklı veya karşılıksız olarak mali, ayni veya nakdi yardımda bulunmak, kredi ve burs vermek, gerektiğinde barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak,
 4. d) Vakfın yeterli mal varlığı oluştuğu takdirde, yurtiçinde ve yurtdışında öğretimin her seviyesinde olmak üzere her nevi eğitim tesisleri, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumları, yüksekokul enstitü araştırma merkezleri, kurs, dershane benzeri yerler açmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kurulu olanlara ortak olmak, bunları devralmak veya devretmek,
 5. e) Her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme hizmetleri için veya hizmette ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gereç yardımında bulunmak, tadil, ilave tamirlerine ayni veya nakdi katkı sağlamak; eğitim ve öğretim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak,
 6. f) Öğrenimin her seviyesindeki öğrenciler için ev, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve benzeri yerleri açmak, kurmak, işletmek veya işlettirmek, kiralamak, devir almak veya devir etmek,
 7. g) Gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamaya katkıda bulunmak için mevzuata uygun şekilde yayınlar yapmak ve yaptırmak, bu tür yayınlara mali ve nakdi destek sağlamak, bu konuda diğer medya ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; edebiyat, bilim, kültür, sanat ve her türlü yazılı, sözlü ve görsel medya alanında gençleri desteklemek, teşvik amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlemek ve eğitim programları hazırlamak; gençliğe yönelik olarak ve eğitim programları hazırlamak; gençliğe yönelik olarak sanat, spor, kültür ve sosyal eğlence ve paylaşım mekânları oluşturmak;
 8. h) Demokrasinin temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında hak ihlallerini izleyerek değerlendirmek, raporlamak, yayınlamak, bu konularda toplumsal duyarlılığı artırmak için çalışmalar yapmak;
 9. i) Ülkemizde demokrasinin tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla yerleşmesi, demokratik bir ortamın sürekliliği, insani ve evrensel değerlerle, milli ve kültürel değerlerimizin ve varlıklarımızın araştırılması, tespiti, korunması, yaşatılması ve tanıtımı için yurtiçinde veya yurtdışında derleme, araştırma ve incelemeler yapmak, yapılanları desteklemek, bunları yayınlamak, bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında ulusal veya uluslararası konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar ve çalışmaları organize etmek, katılmak, yarışmalar düzenlemek; bu faaliyetlere mali, aynî ve nakdi katkı sağlamak;
 10. j) İnsani, milli, tarihi ve kültürel değerlerimizi ve varlıklarımızı tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek gayesi ile tek başına veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ya da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında, ulusal veya uluslararası düzeyde ödüllü veya ödülsüz bilgi, kültür, sanat, folklor ve spor ve benzeri bütün dallarda yarışmalar düzenlemek; bu tür faaliyetlere katılmak ve bunları teşvik etmek; gezi, kamp, seyahat turları, tiyatro, müzik, eğlence, programları gibi faaliyetlerde bulunmak, spor kulüpleri açmak, vakıf ormanları, yeşil alan, park ve bahçeler kurmak, kiralamak, işletmek, işlettirmek, devralmak veya devretmek,
 11. k) Yurt içinde, yurt dışında meydana gelen tabii afet veya acil durum hallerinde ihtiyaç sahibi kişilere ve yerlere tek başına veya Kamu Kurum veya sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte insani, ayni, nakdi, mali yardım ve hizmetlerde bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır veya taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın gayesi doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın gayesinde benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın gaye ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın gaye ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın gaye ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000 (Beşyünbin)TL.dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, vakfın kurucular listesinde adları yazılı ve vakıf resmi senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile aşağıdaki fıkra hükümlerine göre sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, kısıtlılık ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden en az üçünün teklifi ve mütevelli heyetinin toplantıda bulunanların çoğunun kararıyla seçim yapılabilir.

Vakfın gayelerini gerçekleştirmesinde faydalı olacağı düşünülen kişiler de yönetim kurulunun teklifi üzerine mütevelli heyetin en az beşte üçünün çoğunluğunun kararıyla mütevelli heyet üyeliğine seçilebilir.

Tüzel kişinin mütevelli heyet üyesi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse o tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenir.

Haklı bir mazeret beyan etmeksizin üst üste dört (4) defa olağan veya olağanüstü mütevelli heyet toplantısına katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulunca tespit edilerek mütevelli heyetin bilgisine sunulur.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9 – Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim kurulu üyelerini seçmek,
 2. b) Denetim kurulu üyelerini seçmek,
 3. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. i) Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek,
 10. j) Boşalan ve yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek.

Mütevelli heyet, vakfın diğer organlarını ve birimlerini denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman geçici ve ya daimi olarak, kısmen veya tamamen görevden alabilir; gerekli hallerde, görevden alınan üyelerin yerine yeni üyeler seçebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde 10-  Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip en geç iki ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda yılda en az bir kere olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Mütevelli Heyet Toplantısı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin, onun da yokluğunda en yaşlı üyenin başkanlığında açılır ve üyeler arasından açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç katip üyeden oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir. Toplantı tutanağı Divan tarafından imzalanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce bizzat imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta yoluyla ya da vakıf merkezinin bulunduğu yerdeki bir günlük gazete ile üyelere duyurulur.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Ancak, zorunlu hallerde ikinci toplantı yeri değiştirilebilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamalar aksine karar alınmadıkça işaret oyuyla yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Ancak, bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Toplantılarda alınan kararlar Divan Başkanı ve katip üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULU 
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek yedi (7) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar.

Vakıf yönetim kurulu toplantısına başkan, yokluğunda başkan vekili onun da yokluğunda en yaşlı üye başkanlık eder.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit olunur.

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az yedide dördü (4/7) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması huşunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur işlemler yapar.
 5. e) Vakfın idari teşkilat birimlerini ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirler.
 6. f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. Şube ve temsilciliklerin çalışma usul ve esaslarını belirler. Şube yöneticisi ve temsilci olarak görevlendirilecek kişilerde aranacak şartları ve nitelikleri belirler, bunları görevlendirir, gerektiğinde görevlerine son verir, yerlerine yenisini görevlendirir.
 7. g) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür veya müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. Bu birimlere uygun göreceği yetkileri devredebilir veya devrettiği yetkileri geri alabilir. Yetki devrine dair usul ve esasları belirler.
 8. h) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde bunların görevlerine son verir.
 9. i) Vakfın harcama yetkililerini ve harcama limitlerini belirler.
 10. j) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, yönetir.
 11. k) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 12. l) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 13. m) Vakfa yapılacak şartlı bağışları karara bağlar.
 14. n) Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve mütevelli heyet toplantılarında, ibraya sunar.
 15. o) Vakıf faaliyetlerine ilişkin iç mevzuatı düzenler, değiştirir, yürürlüğe koyar veya yürürlükten kaldırır.
 16. p) Vakfın gayesine uygun diğer vakıf ve derneklerle ortak teşekküller,organizasyon veya platformlar oluşturmasına, karar verir.
 17. r) Vakıf senedinde belirtilen burs, kredi, ayni ve akdi yardımların miktarını belirler ve yürütümünü sağlar.
 18. s) Vakfın, tek başına veya resmi ve özel kuruluşlarla yurtiçinde veya yurtdışında öğretimin her seviyesinde olmak üzere her nevi eğitim tesisleri, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumları, yüksekokul, enstitü araştırma merkezleri, kurs, dershane benzeri yerleri açmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kurulu olanlara ortak olmak, bunları devralmak veya devretmek gibi konularda gerekli kararları alır ve uygular.
 19. t) Vakıf gayesini gerçekleştirmek, üzere gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan konular ve alanlarda, vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışarıdan katılımcılarla süreli ve süresiz olarak komisyonlar veya çalışma grupları ve birimleri oluşturur, bunların çalışma usul ve esaslarını belirler. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri

VAKFIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı vekiline devredebilir.

Banka ve finans kuruluşları nezdinde hesap açma, kapama, hesaplardan para çekme, havale, ödeme ve diğer bankacılık işlemlerini yapma, vakıf adına borçlandırıcı muamelelerde veya diğer tasarrufi işlemlerde bulunma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, genel veya belirli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını veya Vakıf Genel Müdürünü veya vakıf personelinden bir veya birkaçını ya da şube veya temsilciliklerini, birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen işlemleri yapmaya, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir, vakfa ilişkin belirli iş ve işlemleri yapmak üzere temsilci veya vekil tayin edebilir.

Vakıf tüzel kişiliği adına harcamalarda veya ödemelerde bulunabilecek kimseler ile bunların harcama yetkileri ve harcama usul ve esasları yönetim kurulunca belirlenir.

Vakfı temsil ve ilzam edecek imzalara ait sirküler Yönetim Kurulunca düzenlenerek notere tasdik ettirilir.

DENETİM KURULU
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan, iki yıl için seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Denetim kurulu tarafından düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarım mütevelli heyet belirler.

Vakıf Mütevellilerine, gerek bu konumları gerekse Vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak, Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın gayesine uygun kanunen izin verilen her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif
 3. c) İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. e) Diğer gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 17- Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az 2/3 (üçte iki)’si vakıf gayelerine, 1/3 (üçte bir)’i ise yönetim ve idame masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara tahsis ve sarf edilir.

Vakfın gayesine ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir gaye için kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın gayesine yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı ve soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1) AHMET ENİS DİNÇER
2) ALİ KEREM KAYHAN
3) AYŞE MİNA ESEN
4) EBRAR BEŞİNCİ
5) EBUBEKİR KOÇ
6) EMİN ERDEM
7) EMRAH ATİLA
8) EMRE ATAŞ
9) HATİCE ÇİZMECİOĞLU KERETLİ
10) İSMAİL EMANET
11) İSMAİL KARAOSMANOĞLU
12) MEHMED BURAK SAVAŞER
13) MERVE ASLAN
14) MESUT ANIL
15) METİN TUĞTAĞ
16) MUSTAFA KURT
17) ÖMER FARUK AKBULUT
18) MEHMET SALİH EĞRİDERE
19) SAMİ ÇEBİ
20) ZEYNEP ÇELİK

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1) SAMİ ÇEBİ
2) İSMAİL KARAOSMANOĞLU
3) HATİCE ÇİZMECİOĞLU KERETLİ
4) AYŞE MİNA ESEN
5) MUSTAFAKURT
6) EMİN ERDEM
7) AHMET ENİS DİNÇER

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili ve gerekecek resmi senet değişiklikleri için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Av.Ahmet KOÇ yetkili vekil olarak atanmıştır.